• St Thomas' Kids Nativity (2020) - 'One Night in Bethlehem'